Bestuur, beleid, regelingen en verslaglegging

Governance

College van bestuur

OOZ wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Het bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het college van bestuur bestaat uit:

De heer drs. C.J. (Kees) Elsinga (voorzitter)
De heer A. (Arie) de Wit

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van de gemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle en houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door:

Mevrouw I.M. Lagas – Meijer MDR (voorzitter)
Mevrouw mr. M.F. Harrigan
De heer. drs. M. Zandvoort RA
De heer Prof. Dr. M.J. Flikkema
Mevrouw J. Noordhuis
Mevrouw drs. M.C.M. Boeijen

Statuten OOZ

Samenstelling, register hoofd- en nevenfuncties college van bestuur
Samenstelling, register hoofd- en nevenfuncties en rooster van aftreden raad van toezicht

Medezeggenschap

OOZ heeft drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) voor primair onderwijs (GMR-PO), voortgezet onderwijs (GMR-VO) en speciaal (voorgezet) onderwijs (GMR SOVSO). In de GMR-en zitten medewerkers, ouders en in de sector VO ook leerlingen. Zij overleggen met het college van bestuur over het beleid van OOZ, als dat bovenschool wordt geregeld. De scholen hebben ook een medezeggenschapsraad (MR), die inspraak heeft in het beleid van de school.
Het werk van de GMR-en en MR-en is geregeld in de Wet medezeggenschap scholen.
In die wet staan de onderwerpen vermeld waarover de (G)MR informatie-, advies- of instemmingsrecht heeft.
In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij OOZ voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de GMR en voor de MR van de aangesloten scholen. Het GMR reglement is een organisatorisch reglement van een GMR.

Statuut medezeggenschap OOZ
Reglement GMR PO
Reglement GMR VO
Reglement GMR SOVSO

Strategisch beleidsplan 2023-2026

Het college van bestuur heeft eind 2022 ‘Samen meer kracht’ vastgesteld, het strategisch beleidsplan aan de hand waarvan bestuur en scholen in de periode 2023 – 2026 werken aan het onderwijs op de OOZ-scholen. De integrale tekst van het plan staat hier:

Samen meer kracht 2023-2026

Jaarverslagen OOZ

In het jaarverslag leggen college van bestuur en raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid en over de besteding van de bekostiging door de rijksoverheid.

ANBI

Regelingen toelating, schorsing en verwijdering

Gedragscodes

Managementstatuut

Klachten

Het kan gebeuren dat ouders en/of leerlingen niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersonen altijd bereid tot nader overleg.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de schoolleiding en contactpersoon, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het college van bestuur van OOZ of aan de onafhankelijke klachten- en bezwarencommissies . De klachten- en bezwarenprocedure staan beschreven in onderstaande regelingen.

Uw klacht of bezwaar kunt u richten aan de secretaris van beide commissies via contact@ooz.nl of Postbus 55, 8000 AB  Zwolle. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 4555 940.

Volgens het Examenbesluit VO heeft elk schoolbestuur een commissie van beroep voor de examens, waar beroep ingesteld kan worden tegen beslissingen van de directie bij onregelmatigheden bij het examen. De commissie is op het bovenstaande adres te bereiken. Het reglement van de commissie staat hieronder.

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is per 1 augustus 2022 vervangen door een nieuwe wet: WVO 2020. Alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO zijn samengevoegd in een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (UB WVO 2020). De inhoud van de wet en de op de wet gebaseerde besluiten is niet veranderd. De indeling, formulering en verwijzingen zijn wel veranderd. We passen de indeling, formulering en verwijzingen aan als wij ons beleid en/of onze regelingen herzien. Daar waar in ons beleid en onze regelingen wordt verwezen naar de oude regels kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande omzettingstabellen WVO 2020 en UB WVO 2020 om de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden. De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het UB WVO 2020 is te vinden via wetten.nl

Omzettingstabel WVO 2020Omzettingstabel UB WVO 2020