Bestuur, beleid, regelingen en verslaglegging

Governance

College van bestuur

OOZ wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Het bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het college van bestuur bestaat uit:

De heer drs. C.J. (Kees) Elsinga (voorzitter)
De heer A. (Arie) de Wit

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van de gemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle en houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door:

Mevrouw I.M. Lagas – Meijer MDR (voorzitter)
Mevrouw mr. M.F. Harrigan
De heer. drs. M. Zandvoort RA
De heer Prof. Dr. M.J. Flikkema
Mevrouw J. Noordhuis
Mevrouw drs. M.C.M. Boeijen

Statuten OOZ

Samenstelling en register hoofd- en nevenfuncties college van bestuur
Samenstelling, register hoofd- en nevenfuncties en rooster van aftreden raad van toezicht

Strategisch beleidsplan 2019-2022

Het college van bestuur heeft eind 2018 Verder Met Leren vastgesteld, het strategisch beleidsplan aan de hand waarvan bestuur en scholen in de periode 2019 – 2022 werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de OOZ-scholen. De integrale tekst van het plan staat hier:

Verder met leren 2019-2022

Jaarverslagen OOZ

In het jaarverslag leggen college van bestuur en raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid en over de besteding van de bekostiging door de rijksoverheid.

ANBI

Regelingen toelating, schorsing en verwijdering

Gedragscodes

Managementstatuut

Klachten

Het kan gebeuren dat ouders en/of leerlingen niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersonen altijd bereid tot nader overleg.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de schoolleiding en contactpersoon, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het college van bestuur van OOZ of aan de onafhankelijke klachten- en bezwarencommissies . De klachten- en bezwarenprocedure staan beschreven in onderstaande regelingen.

Uw klacht of bezwaar kunt u richten aan de secretaris van beide commissies via contact@ooz.nl of Postbus 55, 8000 AB  Zwolle. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 4555 940.

Volgens het Examenbesluit VO heeft elk schoolbestuur een commissie van beroep voor de examens, waar beroep ingesteld kan worden tegen beslissingen van de directie bij onregelmatigheden bij het examen. De commissie is op het bovenstaande adres te bereiken. Het reglement van de commissie staat hieronder.