Bestuur, beleid, regelingen en verslaglegging

Governance

College van bestuur

OOZ wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Het bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het college van bestuur bestaat uit:

De heer A. (Arie) de Wit (voorzitter)
De heer T. 
(Tom) Versteeg  Elsinga (lid)

 

Statuten OOZ
Samenstelling-register-hoofd-en-nevenfuncties-cvb

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van de gemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle en houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door:

Mevrouw I.M. Lagas – Meijer MDR (voorzitter)
Mevrouw mr. M.F. Harrigan
De heer. drs. M. Zandvoort RA
De heer Prof. Dr. M.J. Flikkema
Mevrouw J. Noordhuis
Mevrouw drs. M.C.M. Boeijen

Samenstelling, register hoofd- en nevenfuncties en rooster van aftreden rvt
Toezichtfilosofie rvt
Toetsingskader rvt

Medezeggenschap

OOZ heeft drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) voor primair onderwijs (GMR-PO), voortgezet onderwijs (GMR-VO) en speciaal (voorgezet) onderwijs (GMR SOVSO). In de GMR-en zitten medewerkers, ouders en in de sector VO ook leerlingen. Zij overleggen met het college van bestuur over het beleid van OOZ, als dat bovenschool wordt geregeld. De scholen hebben ook een medezeggenschapsraad (MR), die inspraak heeft in het beleid van de school.
Het werk van de GMR-en en MR-en is geregeld in de Wet medezeggenschap scholen.
In die wet staan de onderwerpen vermeld waarover de (G)MR informatie-, advies- of instemmingsrecht heeft.
In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij OOZ voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de GMR en voor de MR van de aangesloten scholen. Het GMR reglement is een organisatorisch reglement van een GMR.

Statuut medezeggenschap OOZ
Reglement GMR PO
Reglement GMR VO
Reglement GMR SOVSO

Strategisch beleidsplan 2023-2026

Het college van bestuur heeft eind 2022 ‘Samen meer kracht’ vastgesteld, het strategisch beleidsplan aan de hand waarvan bestuur en scholen in de periode 2023 – 2026 werken aan het onderwijs op de OOZ-scholen. De integrale tekst van het plan staat hier:

Samenmeerkracht2023-2026

Jaarverslagen OOZ

In het jaarverslag leggen college van bestuur en raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid en over de besteding van de bekostiging door de rijksoverheid.

ANBI

Regelingen toelating, schorsing en verwijdering

Gedragscodes

Managementstatuut

Klachten

Het kan gebeuren dat (oud)leerlingen, hun ouders, medewerkers of anderszins functioneel bij de school betrokkenen niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. De schoolleiding, de contactpersonen op school en de externe vertrouwenspersoon zijn zo nodig altijd bereid tot nader overleg.

De contactpersonen op school en/of externe vertrouwenspersoon zorgen voor de eerste opvang, bieden een luisterend oor, geven ruimte aan emotie, gaan na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en geven daarbij ondersteuning en advies. Ze kunnen ook informeren over de klachten- en bezwarenprocedures en kunnen begeleiden bij het indienen van de klacht bij het college van bestuur of de onafhankelijke klachten- of bezwarencommissie.

Elke school beschikt minstens over één contactpersoon. De gegevens van deze perso(o)n(en) zijn te vinden in de schoolgids of staan vermeld op de website van school.
OOZ heeft een mannelijke en vrouwelijke externe vertrouwenspersoon aangesteld. De gegevens van de vertrouwenspersonen zijn:

de heer Gerard Dijkstra van Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
telefoonnummer: 06 551 833 68
e-mail: info@konfidi.nl
website: www.konfidi.nl

mevrouw Nel van der Loos van Nel van der Loos begeleiding
telefoonnummer: 06 534 612 59
e-mail: nel@vdloos.nl

Als een klacht in overleg met de betrokkenen of na een gesprek met de schoolleiding, de contactpersonen op school of de externe vertrouwenspersoon niet naar tevredenheid is opgelost, kan een schriftelijke klacht worden voorgelegd aan het college van bestuur van OOZ of aan de onafhankelijke klachten- of bezwarencommissie.

Volgens de wet op het voortgezet onderwijs (wvo 2020) heeft elk bestuur een commissie van beroep voor de examens vo/vso, waar beroep ingesteld kan worden tegen beslissingen van de directie bij onregelmatigheden bij het examen.

De klachtenprocedure, de bezwarenprocedure en de beroepsprocedure bij de commissie van beroep examens vo/vso staan beschreven in de onderstaande regelingen.

Een klacht, bezwaar of beroep bij de commissie van beroep examens vo/vso kan gericht worden aan de secretaris van de commissies via contact@ooz.nl of Postbus 55, 8000 AB  Zwolle. Voor vragen kan er telefonisch contact opgenomen worden via 038 4555 940.

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is per 1 augustus 2022 vervangen door een nieuwe wet: WVO 2020. Alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO zijn samengevoegd in een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (UB WVO 2020). De inhoud van de wet en de op de wet gebaseerde besluiten is niet veranderd. De indeling, formulering en verwijzingen zijn wel veranderd. We passen de indeling, formulering en verwijzingen aan als wij ons beleid en/of onze regelingen herzien. Daar waar in ons beleid en onze regelingen wordt verwezen naar de oude regels kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande omzettingstabellen WVO 2020 en UB WVO 2020 om de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden. De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het UB WVO 2020 is te vinden via wetten.nl

Omzettingstabel WVO 2020Omzettingstabel UB WVO 2020