Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (hierna: OOZ) verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzorgen van goed onderwijs, bijvoorbeeld omdat de wet of een contract ons daartoe verplicht. Daarbij zorgen we er voor dat we die gegevens zo verwerken, dat de privacy van onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s gewaarborgd zijn. OOZ gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en we houden ons aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens
OOZ verzamelt alleen die persoonsgegevens waarvoor we uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen. De informatie bestaat onder meer uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. OOZ gebruikt die informatie alleen voor dat doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. We verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor onze salaris-, financiële en leerlingenadministraties.

Bewaartermijn
Uiterlijk binnen twee jaar na het vervallen van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn, verwijderen we die gegevens, tenzij we die op grond van wet- en regelgeving langer moeten bewaren.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
OOZ heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Hij of zij is bereikbaar via: fg@ooz.nl.

Inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens
Degene van wie OOZ de persoonsgegevens verwerkt (en in geval van leerlingen jonger dan 16 jaar hun ouders/verzorgers), heeft het recht om ons te verzoeken om die gegevens in te zien, aan te passen en/of te wissen. Als we toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens te verwerken, heeft degene die de toestemming heeft gegeven de mogelijkheid om deze weer in te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het maken van foto’s en video’s van leerlingen.

Gegevens uitwisselen met anderen
OOZ geeft geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat het moet van de wet, omdat dat in het belang van het kind is, of als we hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

Versie 1.0 – 2018