OOZ VO-voorlichting

Naar welke school ga jij straks?

OOZ & Voortgezet onderwijs

OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt aan een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en vernieuwende onderwijsconcepten. De overgang van groep 8 naar de brugklas is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

Lees meer over OOZ
Uitdagend onderwijs met moderne onderwijsconcepten Moderne onderwijsconcepten
Unieke diversiteit op alle niveaus aan onderwijsprogramma’s en schoolprofielen Diversiteit van onderwijsprogramma's
Volop kansen om talenten en mogelijkheden te ontplooien Kansen ontplooien
Veel aandacht voor een goede overgang van groep 8 naar de brugklas Aandacht voor overgang van groep 8 naar brugklas

DE GROTE STAP

VAN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. Er zijn wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?

stappen
1: Voorlichtingsavonden
op basisscholen

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt informatie gegeven over het voortgezet onderwijs dat OOZ biedt. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er binnen OOZ? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt geleerd op deze scholen? Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.

Alle voorlichtingsavonden beginnen om 20.00 uur. Ook als uw kind niet op een basisschool van OOZ zit bent u van harte welkom!
Data VO-voorlichtingsavonden 2018-2019

2: Groep 8
bezoekt scholen
voor Voortgezet Onderwijs

Samen met de hele groep 8 worden vanuit de basisschool bezoeken gebracht aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs. De toekomstige brugklassers krijgen een programma waarmee ze kennismaken met de school.

3: Voorlichtings-
avonden, Open Dagen
en Open Lesmiddagen

Door de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden Voorlichtingsmiddagen, -avonden, Open Dagen en Open Lesmiddagen georganiseerd. De eerste voorlichtingsavonden beginnen al in november. In januari en februari kunnen leerlingen en ouders de Open Dagen en de Open Lesmiddagen bezoeken. Op deze VO-voorlichtingspagina staan per school alle data vermeld

4: Schooladvies van
de basisschool

De basisscholen geven voor 1 maart een schooladvies.

5: Aanmelden
voor Voortgezet
Onderwijs!

De aanmelding verloopt in overleg met de basisschool.
Voor de Zwolse VO-scholen en het van Kinsbergen college in Elburg geldt de aanmeldingsdatum 15 maart. De Sallandse VO-scholen -waaronder de Capellenborg in Wijhe- hebben als aanmeldingsdatum 1 maart. Voor de Zeven Linden in Dedemsvaart geldt 1 april.

NAAR WELKE SCHOOL GA JIJ STRAKS?

Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en u en uw kind de kans geven een goed beeld te vormen van de scholen voor voortgezet onderwijs van OOZ. Hiervoor is -in samenwerking met ons basisonderwijs- een uitgebreid voorlichtingstraject opgezet met informatiematerialen, voorlichtingsavonden, groep 8 schoolbezoeken, Open Lesmiddagen en Open Dagen.

10-14

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen manier. Dat mag en dat kan! Daarom is OOZ in 2017 gestart met een nieuwe onderwijsroute. Het is een onderwijsaanbod op basis van routes voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar, dat aantrekkelijk, uitdagend en inspirerend onderwijs biedt en zich duidelijk onderscheidt van andere onderwijsvormen in de regio. De keuze voor een definitief VO-advies wordt uitgesteld. Hierdoor heeft de leerling langer de tijd zich te ontwikkelen en een betere keuze te maken. Op veertienjarige leeftijd krijgt de leerling een definitief vervolgadvies en kan hij of zij instromen op het eigen niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Er wordt niet gewerkt met een jaarklassensysteem en doubleren is niet aan de orde.

Onderwijsroute 10-14 is bedoeld voor alle ondernemende en gemotiveerde leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De wereld verandert in een snel tempo. Alleen feiten leren heeft geen zin meer. Daarom focust deze route op het ontwikkelen van flexibiliteit, het inzetten van kennis en vaardigheden en worden leerlingen voortdurend gestimuleerd deze kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Daarnaast ligt de focus op onderzoekend leren waarbij de leerling als onderzoeker, ontwerper en uitvinder onderzoeksplannen maakt, uitvoert en verslag doet. Er wordt gewerkt aan reflecteren, kritisch denken, creatief denken, zelf oplossingen zoeken, geloven in eigen mogelijkheden en krijgt de leerling veel te kiezen waarbij de leerling door een persoonlijke coach goed wordt begeleid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar a.robben@ooz.nl.
Wilt u ons volgen op social media? Volg ons op Facebook en Instagram.

Bekijk de website

van der capellen

De Van der Capellen scholengemeenschap biedt naast atheneum, havo en mavo ook tweetalig atheneum en havo (60% van de lessen in het Engels) en tweetalig mavo aan (30% van de lessen in het Engels). Het Atheneum heeft een academiseringstraject. Er is een eenjarige brugperiode zodat leerlingen na één jaar op hun niveau zitten. Alle leerlingen kiezen een talentstroom. Speerpunten zijn Internationalisering, Cultuur en Sport. Onze missie: ‘opleiden tot succesvolle wereldburgers’. De Van der Capellen scholengemeenschap heeft Talentstromen voor alle leerlingen: Theater, Muziek, Sport & Lifestyle, ScienceLab en IctDesign. Bekijk de website

Gymnasium Celeanum

Het Celeanum is het enige zelfstandige gymnasium in Zwolle en omgeving. De school is openbaar, iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of afkomst. Deze diversiteit helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Met zo’n 750 leerlingen is onze school klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar. Deze kleinschaligheid zorgt voor een veilige en prettige sfeer op school. Onze school kent een actieve leerlingenparticipatie en een goede leerlingbegeleiding.

De school biedt een VWO-plusopleiding met een zeer groot vakkenaanbod. Op het Celeanum krijgen de leerlingen Grieks en Latijn en doen zij in minimaal één van deze vakken eindexamen. De school is geschikt voor leerlingen die iets extra’s willen of uitdaging nodig hebben. Zo is er voor hoogbegaafde leerlingen het Cnopiusplusprogramma.

Het Gymnasium Celeanum is ambitieus. We stimuleren studenten om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld extra vakken aangeboden, zoals Chinees, filosofie en wiskunde D of nemen deel aan het Honoursprogramma of het Econasium . In samenwerking met de Universiteit Tilburg heeft het Celeanum een excellentieprogramma (bedrijfs)economie samengesteld.
Er is veel aandacht voor cultuur, internationalisering en sport. Grenzeloos leren dus!

Bekijk de website

Michael College

Het Michael College is gestart in 2013 en is daarmee de jongste VO-school in Zwolle. Momenteel biedt de school de onderbouw voor mavo, havo en atheneum. Dit schooljaar worden voor de eerste keer de landelijke mavo-examens afgenomen. Het Michael College is een kleine school met enthousiaste docenten die behalve aan leervakken ook aandacht besteden aan kunstvakken en sociale vaardigheden. Onderwijs voor hoofd, hart en handen! Een belangrijk kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is periodeonderwijs. Op het Michael College wordt dagelijks gestart met twee lesuren waarin gedurende enkele weken een vak thematisch wordt behandeld. Hierbij wordt intens gewerkt aan een onderwerp dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Leerstof is geen doel op zich, maar een middel waarmee leerlingen hun talenten en mogelijkheden ontplooien. We vinden het belangrijk dat denken, voelen en willen zich evenwichtig ontwikkelen. Er wordt geleerd uit boeken èn door ervaringen. Elke leerling krijgt veel tijd om uit te zoeken waar hij goed in is en wat hij belangrijk vindt. Daarbij is er evenveel aandacht voor kunstzinnige vakken (muziek, drama, beeldend etc.) als voor de vaklessen (Engels, Nederlands, Duits, wiskunde etc.) Bekijk de website

THORBECKE SG MAVO-HAVO-ATHENEUM

Op de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo-havo-atheneum, wordt een jaar langer de tijd genomen voordat de definitieve keuze voor het niveau wordt gemaakt. Zo krijgt elk kind rustig de tijd om te laten zien wat het beste bij hem of haar past. Soms is dit al sneller duidelijk. Er is een rijk gevarieerd lesaanbod, afgestemd op de interesses en voorkeuren. Met de juiste keuze voor een traject nemen het plezier, de motivatie en de resultaten toe. Ook de persoonlijke begeleiding vanuit het mentoraat en de zorg dragen hieraan bij. Onderbouwleerlingen volgen de lessen zoveel mogelijk in hun eigen gebouw; ze vinden een vertrouwde, veilige plek in hun eigen aula of op plein B. Er worden diverse trajecten aangeboden: Techniek, Moderne Media, Sport, Technasium, Fastlane English en Regulier (modules CKV). Bekijk de website

THORBECKE SG VMBO-PRO

Op het vmbo van de Thorbecke Scholengemeenschap leer je vanaf klas 1 niet alleen uit de boeken maar vooral in de praktijk. Leerlingen met een advies Basis- , Kaderberoepsgerichte of Gemengde leerweg mogen op deze school de handen uit de mouwen steken en op een leerzame manier lekker bezig zijn. De locatie vmbo-pro biedt in de onderbouwvakscholen en in de bovenbouwrichting de volgende trajecten aan: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Zorg & Welzijn (ZW), Mobiliteit & Transport (MOBT), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Economie & Ondernemen (EO). Bekijk de website

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem dan contact op met één van onze voorlichters

Chris Nieuwenhuis

Capellen, Zwolle 06 496 149 77 c.nieuwenhuis@ooz.nl

Martijn Marsman

Michael College, Zwolle 038 4262850 m.marsman@ooz.nl

Hiske Kromdijk

Thorbecke SG mha, Zwolle 038 4564 560 h.kromdijk@ooz.nl

Henk Jeurink

Thorbecke SG vmbo-pro, Zwolle 06 184 327 19 h.jeurink@ooz.nl

Brenda Broekman

Gymnasium Celeanum, Zwolle 06 518 222 29 b.broekman@ooz.nl

Annelies Robben

Onderwijsroute 10-14 06 480 80 227 a.robben@ooz.nl