Over bestuur, strategie, regelingen en verslaglegging

Verantwoording

Naam organisatie
OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. Daarbij gaat het om toezicht op strategiebepaling en -uitvoering, het gevoerde beleid en beleidsaangelegenheden voor de toekomst. Op deze thema’s fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur.

De leden hebben allen een maatschappelijke inbedding, met ieder een eigen aandachtsgebied. In gezamenlijkheid kunnen zij het onderwijsveld met al zijn aspecten volledig en met diepgang overzien. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de code Goed Bestuur in het voortgezet onderwijs en met een toezichtskader.

Leden Raad van Toezicht
De heer drs. H.J.M. Kenkhuis (voorzitter)
De heer F.J. Markerink MMC (secretaris)
Mevrouw mr. drs. S. van Ruth
Mevrouw mr M.F. Harrigan
De heer drs. M. Zandvoort RA

College van Bestuur
De heer A. de Wit (lid)
De heer C.J. Elsinga (voorzitter m.i.v. 23 april 2018)

Strategisch Meerjarenbeleidsplan

Koers & Ambities 2015-2018

 

Jaarverslagen OOZ

 

Regelingen

Ondanks alles, kan het voorkomen dat ouders en/of leerlingen niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding en de contactpersonen/vertrouwenspersonen altijd bereid tot nader overleg.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de schoolleiding en contactpersoon, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het College van Bestuur van Stichting OOZ of aan de onafhankelijke klachten- en bezwarencommissies die Stichting OOZ kent. De klachten- en bezwarenprocedure staan beschreven in onderstaande regelingen en zijn in te zien op de scholen van Stichting OOZ.

Uw klacht of bezwaar kunt u richten aan de secretaris van beide commissies, (Postbus 55, 8000 AB  Zwolle). Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 038 4555 940.

Zoek je contact met een OOZ-school?

Bekijk alle scholen